Dokumenty do pobrania

1. Certyfikat Uniqa 2023/24

2. OWU Uniqua

3. OUW Nowe - v.14.10.2022

4. Informacje Praktyczne

5. Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki

6. Polityka prywatności: 

Poniżej zamieszczamy informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych, obowiązujące w Galilea Travel Mariusz Wijas, zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) oraz polskich przepisów o ochronie danych osobowych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ( Dz. Urz. UE L119, str.1).

Zasady ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem podawanych przez danych osobowych jest Galilea Travel Mariusz Wijas ul. Zbożowa 42B lok. 407 40-657 Katowice.
 2. Wszystkie dane osobowe Podróżnych (w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych) wykorzystywane są tylko i wyłącznie do rezerwacji usług oferowanych przez biuro podróży Galilea Travel oraz informowaniu o oferowanych przez biuro podróży usług. Użytkownik korzystający z serwisu www. galileatravel.pl, w szczególności rezerwujący oferowane przez biuro podróży usługi i subskrybujący newsletter, akceptuje zasady zawarte w polityce prywatności.
 3. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod adresem email – biuro@galileatravel.pl
 4. Za poprawność podanych danych osobowych Uczestników odpowiada w pełni Osoba zgłaszająca.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 6. Podane dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu:
 7. a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO;
 8. b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 9. c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 10. d) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 11. e) marketingowym, o ile Osoba zgłaszająca wyraziła na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 12. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
 13. a) przez czas trwania umowy,
 14. b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzani,
 15. c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 16. d) do momentu wycofania zgody.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy.
 18. Podane dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 19. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 20. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Rezerwacja usługi
Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rezerwacji jest warunkiem koniecznym, by zarezerwować usługę biura podróży GALILEATRAVEL.PL. Dokumenty rezerwacyjne przesyłane są pocztą elektroniczną lub tradycyjną po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych. Wszelkie zmiany rezerwacji lub umowy regulują przepisy zawarte w Warunkach Uczestnictwa.

Subskrybcja newslettera
Podanie prawidłowego adresu poczty internetowej użytkownika jest warunkiem koniecznym, by co jakiś czas otrzymać powiadomienie o nowej ofercie, promocjach, sondach oraz konkursach i quizach organizowanych przez biuro podróży GALILEATRAVEL.PL. Wszystkie zebrane adresy e-mail gromadzone są w celu umożliwienia korzystania z naszych ofert. Przy subskrybcji newslettera użytkownik dokonujący rejestracji musi zatwierdzić swoją decyzję poprzez wejście na odpowiednią stronę internetową, do której kieruje link otrzymany w wiadomości wysłanej na podany przez użytkownika adres e-mail. Wykorzystana opcja zapobiega niechcianej lub przypadkowej subskrybcji newslettera. Biuro podróży GALILEATRAVEL.PL, zastrzega sobie prawo do niesystematycznego przesyłania na podany przez użytkownika adres internetowy, informacji handlowych.
Jednocześnie, użytkownik, który zdecydował się na subskrybcję newslettera ma zawsze możliwość całkowitej rezygnacji z otrzymywania biuletynu internetowego.